Disclaimer en bescherming van persoonsgegevens

Door de H ART website te gebruiken kent en aanvaard u onderstaande algemene voorwaarden.

H ART stelt deze website samen met veel aandacht en zorg voor de correctheid en juistheid van de aangeboden informatie. Helaas kan H ART ondanks al deze inspanningen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie steeds volledig, juist, correct of nauwkeurig is. Waar nodig kan H ART deze informatie eenduidig aanpassen en updaten zonder hiervoor voorafgaande verwitting van te geven. De teksten op deze website zijn niet onderhevig aan officiëel karakter.

Indien de informatie op de H ART website niet correct is, zal H ART al het mogelijke doen om dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Indien u onjuistheden vaststelt, gelieve ons te verwittigen via redactie@kunsthart.org. H ART doet ook zijn uiterste best om technische onderbrekingen te voorkomen, wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet bereikbaar zijn van de website en garanderen dat deze volledig vrij is van technische problemen.

H ART kan niet aansprakelijk gesteld worden rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Bescherming van persoonsgegevens

H ART hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het merendeel van de informatie op onze website is vrij toegankelijk, zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In sommige gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

H ART geeft u met betrekking tot deze gegevens volgende garanties

Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt zodat wij de door u gevraagde informatie correct kunnen verstrekken of de aan u geleverde online dienst optimaal kunnen verlenen.

Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet aangewend voor marketing doeleinden, tenzij u het verstrekken van informatie waarvan H ART deze ziet als een nuttig kader in het aanbieden van informatie. Indien u gekozen heeft voor 'opt in' bij aanmaak van uw profiel zal u instemmen met het aanvaarden van ontvangen van informatie.

Hyperlinks en verwijzingen

De links naar andere websites welke op de H ART website gepubliceerd worden zijn buiten de controle van H ART en H ART kan dan ook geen verantwoording afleggen voor de inhoudelijke waarde van deze links, noch technisch functioneren, beschikbaar zijn of volledig zijn van de verstrekte informatiebronnen en websites. Deze links worden u aangeboden teneinde informatie te verstrekken. H ART aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van H ART.